Cho 16,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3, FeCO3 vào ống sứ kín (không có không khí) nung nóng hoàn toàn  rồi dẫn từ từ 0,2 mol hỗn hợp khí Y gồm CO và H2 (dY/H2 = 4,25) qua ống. Khí thoá ra được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 7 gam kết tủa và còn 0,06mol khí Z (dZ/H2 = 7,5). Thành phần % số mol Fe2O3 trong X là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A.

A. 16,67.

B.

B. 29,62.

C.

C. 55,56.

D.

D. 35,80.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

  A Chất rắn sau khi nung là img1img2

Vì CO, H2 dư nên sau phản ứng nung chỉ còn FeDựa vào số mol và tỷ khối xác định đượcimg3

Số mol img4chính là từ nung img5và CO tác dụng với img6 img7

Phần trăm số mol của img8%  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.