Cho 2 điểm A(4 ; 0), B(0 ; 5). Phương trình không phải là phương trình của đường thẳng AB là

A.

x = 4 - 4ty = 5t   (t ∈ R)

B.

x4 + y5 = 1

C.

x - 4-4 = y5

D.

y = -54x + 15

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dễ thấy toạ độ điểm B(0 ; 5) không nghiệm đúng phương trình y = -54x + 15.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.