Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 (ml) dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

A.

CH2=CHCH2COOCH3.

B.

CH3COOCH=CHCH3.

C.

C2H5COOCH=CH2.

D.

CH2=CHCOOC2H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C2H5COOCH=CH2.

Do Meste X = 100  X là este đơn chức, dạng RCOOR'.

nX = = 0,2 (mol) < nNaOH = 0,3 (mol)  NaOH dư.

RCOOR' + NaOH RCOONa  + R'OH

   0,2→       0,2           0,2

mNaOH dư = (0,3 − 0,2).40 = 4 (gam).

Chất rắn thu được sau khi cô cạn dung dịch gồm NaOH dư và RCOONa.

 mRCOONa = 23,2 − 4 = 19,2 (gam)  MRCOONa =  = 96.

 MR = 29 (-C2H5)  MR' = 100 − 29 − 44 = 27 (-C2H3).

Vậy CTCT của X: C2H5COOCH=CH2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.