Cho 21,2 (g) hỗn hợp gồm glixerol và rượu propylic tác dụng với Na dư thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Nếu cũng cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì có bao nhiêu gam Cu(OH)2 bị hòa tan:

A.

4,9 g.

B.

9,8 g.

C.

19,6 g.

D.

Đáp số khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4,9 g.

nkhí = 5,6 : 22,4 = 0,25 (mol).

Gọi số mol của rượu propylic C3H7OH (M = 60) là a (mol); glixerol C3H5(OH)3 là b (mol).

Hỗn hợp + Na?

C3H7OH + Na  C3H7ONa +H2

   a                                    

C3H5(OH)3 + 3Na  C3H5(ONa)3 + H2

   b                                                b

Ta có     a = 0,2 (mol); b = 0,1 (mol).

Hỗn hợp + Cu(OH)2? → Chỉ có glixerol phản ứng:

     0,1                                           0,05 (mol)

= 0,05.98 = 4,9 gam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.