Cho 2,16g bột Al vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,12 mol ; FeCl3 0,06 mol . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Khối lượng chất rắn X là :  

A.

A: 5,28g

B.

B: 5,76g

C.

C: 1,92g

D.

D: 7,68g

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thứ tự phản ứng có thể xảy ra:

Al + 3Fe3+ --> 3Fe2+ + Al3+

2Al + 3Cu2+ --> 3Cu + 2Al3+

2Al + 3Fe2+ --> 3Fe + 2Al3+

 nAl = 0,08 mol => chỉ xảy ra 2 phản ứng đầu

=> nCu = 0,09 mol => mX = mCu = 5,76g    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.