Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm glixerol và một rượu đơn chức, no A phản ứng với Na thì thu được 8,96 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hoà tan được 9,8 gam Cu(OH)2. Công thức của A là :

A.

C2H5OH

B.

C3H7OH

C.

CH3OH.

D.

C4H9OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đặt công thức phân tử của ancol đơn chức A là ROH

     Phương trình phản ứng :

       C3H5(OH)3   +   3Na      C3H5(ONa)3   +  32 H2  (1)

mol:        x                                                             1,5x

           ROH   +   Na      RONa   +  12 H2(2)

mol:        y                                      0,5y

 

 

 

 

      (1)

 Hay : 2C3H5(OH)3   +   Cu(OH)2        [C3H5(OH)2O]2Cu    +    2H2O

Theo (3) ta thấy

     Mặt khác tổng số mol khí H2 là :1,5x + 0,5y = 0,4 y = 0,2

     Ta có phương trình : 92.0,2 + (R+17).0,2 = 30,4 R= 43 (R : C3H7-  ).

     Vậy công thức của A là C3H7OH.

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...