Cho 31,2 (g) hỗn hợp gồm bột Al; Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 16,8 lít H2 (0°C và 0,8 atm). Số gam mỗi chất trong hỗn hợp đầu và thể tích dung dịch NaOH 4M đã dùng (biết người ta dùng dư 10 (ml) so với thể tích cần dùng) là:

A.

20,4g Al; 10,8g Al2O3 và 210ml.

B.

11,8g Al; 20,4g Al2O3 và 210ml.

C.

10,8g Al; 20,4g Al2O3 và 210ml.

D.

10,8g Al; 20,4g Al2O3 và 200ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

10,8g Al; 20,4g Al2O3 và 210ml.

nAln = 0,4 (mol) n = 0,2 (mol).

Al  +  NaOH + 3H2O Na[Al(OH)4] + 3H2

0,4     0,4

Al2O3 + 2NaOH + 3H2 2Na[Al(OH)4]

0,2         0,4

nNaOH = 0,8 mol  VNaOH = + 0,01 = 0,21 (lít) = 210 (ml).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.