Cho 34,2 gam mẫu saccarozơ có lẫn mantozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 0,216 gam Ag. Độ tinh khiết của mẫu saccarozơ trên là:

A.

1%.

B.

99%.

C.

90%.

D.

10%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

99%.

1C12H22O11(mantozơ)  2Ag

     342                            2.108 (g)

     0,342                         0,216  (g)

 độ tinh khiết của mẫu là: .100% = 99%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...