Cho 44,8 gam hỗn hợp X gồm CaO,Ca,Fe,MgO tác dụng với dd HCl dư thấy có 2 mol HCl phản ứng. Nếu cho hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 0,7 mol Cu(NO3)2 tham gia phản ứng. Tìm % khối lượng của MgO trong hỗn hợp X.             

A.

A. 27,96        

B.

B. 35,71                

C.

C. 16,07

D.

D. 26,79

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đối với bài tập 4 ẩn, 3 phương trình ta sử dụng phương pháp số đếm.

Bước 1: Nhận diện số đếm Đề cho hỗn hợp X chứa 4 chất, 4 chất này đều biết CTPT ⇒ Dùng Số đếm

Bước 2: Tìm m ẩn X chứa 4 chất ứng 4 ẩn là số mol 4 chất ⇒ m = 4

Bước 3: Tìm n dữ kiện Ta có 3 thông tin, ứng với 3 dữ kiện (vì đều biến thành phương trình của 4 ẩn số): img1 dữ kiện

Bước 4: Ta bỏ đi img2 chất bất kì (ta không bỏ MgO được vì đề yêu cầu tính % khối lượng của MgO)

⇒ Ta bỏ đi 1 trong 3 chất còn lại ⇒ Giả sử bỏ đi CaO X còn 3 chất là Ca, Fe, MgO với số mol lần lượt là a, b, c mol Ta có: img3 img4   

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...