Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch chứa HNO3 4M và H2SO4 2M thu được dung dịch X và khí NO. X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Giá trị của m là  

A.

A: 19,2 gam                

B.

B: 12,8 gam             

C.

C: 32 gam  

D.

D: 25,6 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 img1   

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.