** Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp NST thường khác nhau gồm Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Gg.

Bố đồng hợp 2 cặp gen, dị hợp 4 cặp gen, còn mẹ đồng hợp 3 cặp gen, dị hợp 2 cặp gen. Kiểu gen của cặp bố mẹ là một trong số bao nhiêu phép lai có thể xảy ra?

A.

128 phép lai.

B.

16384 phép lai.

C.

9600 phép lai.

D.

32 phép lai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9600 phép lai.

Số kiểu gen có thể có ở bố: 22 = 4 x  = 60 kiểu.

Số kiểu gen có thể có ở mẹ: 23 = 8 x  = 160 kiểu.

Vậy, số phép lai có thể xuất hiện: 60 x 160 = 9600 phép lai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.