Cho 60,8 gam hỗn hợp X gồm Cu, CuO và một oxit sắt tác dụng với một lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Chia Y làm hai phần bằng nhau. Cho từ từ dung dịch H2S đến dư vào phần I thu được kết tủa Z. Hoà tan hết lượng kết tủa Z trong dung dịch HNO3 đặc nóng, dư giải phóng 24,64 lit NO2 (đktc) và dung dịch T. Cho dung dịch T phản ứng với lượng dư dung dịch Ba(OH)­­2 thu được m gam kết tủa. Mặt khác, phần II làm mất màu vừa đủ 500 ml dung dịch KMnO4 0,44M trong môi trường H2SO­4. Giá trị của m gam là:

A.

44,75.

B.

89,5.

C.

66,2.

D.

99,3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quy đổi img1 (quy đổi theo sản phẩm) có khối lượng:         img2 (1)

Nắm 2 phản ứng cơ bản:

img3 

( ở đây là img4)

Theo đó, cho img5 sinh 1,1 mol img6 bảo toàn e có: img7 

Trong phản ứng với img8 có nhận e chỉ img9 

Bảo toàn e: lại có: img10 

Giải hệ: (1); (2) và (3) được img11 

Xác định dung dịch T quan tâm 0,1 mol img12img13 

img14   

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.