Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm ba kim loại) và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, ở đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 8,4 gam hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là:

A.

79,13%.

B.

28,00%.        

C.

70,00%.

D.

60,87%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số mol SO2 thu được là:img1  Tính khử: Mg > Fe Tính oxi hóa: img2  img3 Rắn Y gồm ba kim loại là Ag, Cu và Fe dư. Sơ đồ phản ứng: img4  img5  img6  img7  *Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch gồm AgNO3, Cu(NO3)2 thu được Y, sau đó Y tác dụng với H2SO4 đặc nóng: img8  img9  img10  img11   

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...