Cho a gam hỗn hợp hai muối Na2CO3 và NaHSO3 có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 43,4 g kết tủa. Giá trị của a là:

A.

20.

B.

21.

C.

22.

D.

23.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

22.

Gọi số mol Na2CO3 và NaHSO3 là x.

Na2CO3 + H2SO4 →  Na­2SO4 + CO2 + H2O
     x                                         x            (mol)

NaHSO3 + H2SO4 →  Na2SO4 + SO2 +H2O
     x                                         x            (mol)

Hỗn hợp khí sinh ra gồm x mol CO2 và x mol SO2.

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O
  x                           x              (mol)

SO2 + Ba(OH)2  → BaSO3 +H2O
  x                           x              (mol)

Ta có: mkết tủa = 197x + 217x = 43,4  x = 0,105 (mol).

 a = 0,105.106 + 0,105.104 = 22,05 (≈ 22 g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.