Cho ba số thực dương img1, img2, img3 đều khác img4 thỏa mãn img5img6. Khi đó img7 bằng bao nhiêu?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Chọn B. Do img1, img2, img3 đều khác img4 nên img5, img6img7 đều khác img8. Ta có img9  và img10. Suy ra img11. Do đó img12img13. Theo giả thiết img14. Do các số img15, img16, img17 dương nên img18, vậy img19.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.