Cho bảng số liệu  

Năm

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Thành thị

22,3

23,7

25,6

27,7

28,9

31,1

Nông thôn

60,1

60,4

60,4

60,1

60,9

60,6

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN QUA CÁC NĂM (Đơn vị: triệu người)  

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê, 2016)

Để thể hiện dân số thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta giai đoạn 2005 - 2015, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?  

A.

Kết hợp.

B.

Tròn.        

C.

Cột.

D.

Đường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị các đối tuợng có đơn vị khác nhau là biểu đồ kết hợp; cụ thể dân số thành thị vẽ cột, tỉ lệ dân thành thị vẽ đường.

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.