Cho bảng số liệu:        

Năm

Diện tích (Nghìn ha)

Năng suất

(Tạ/ha)

Tổng số

Lúa hè thu

2005

7329,2

2349,3

48,9

2008

7422,2

2368,7

52,3

2009

7437,5

2358,4

52,4

2010

7491,4

2436,0

53,4

         Tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010.   (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2012, Nhà xuất bản Thống kê, 2013) Nhận xét nào sau về tình hình sản xuất lúa của nước ta chưa chính xác? 

A.

Diện tích lúa tăng nhưng chậm. 

B.

Diện tích lúa hè thu giảm.

C.

Năng suất lúa tăng mạnh.  

D.

Sản lượng lúa tăng mạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sử dụng kỹ năng xử lý bảng số liệu Từ 2005-2010 Diện tích lúa hè thu tăng từ 2349,3 nghìn ha lên 2436,0 nghìn ha. => Nhận xét “Diện tích lúa hè thu giảm.” là chưa chính xác.      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...