Cho bảng số liệu Giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản của nước ta (theo giá thực tế). Đơn vị: tỉ đồng

Năm

2000

2005

Nông nghiệp

129 140,5

183 342,4

Lâm nghiệp

7 673,9

9 496,2

Thủy sản

26 498,9

63 549,2

Tổng

163 313,3

256 387,8

Theo bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu sản xuất nông, lâm và thủy sản chuyển dọc theo hướng:

A.

Giảm nhanh tỉ trọng nông nghiệp, giảm nhẹ tỉ trọng lâm nghiệp và tăng nhanh tỉ trọng thủy sản.

B.

Thủy sản và lâm nghiệp được chú trọng quan tâm hơn nên tăng rất nhanh.

C.

Giảm nhẹ tỉ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỉ trọng lâm nghiệp và thủy sản.

D.

Nông nghiệp giảm nhanh do chính sách không chú trọng và xem nhẹ nền nông nghiệp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Áp dụng công thức tính tỷ trọng Tỷ trọng thành phần = Giá trị thành phần/ Tổng *100% Lập bảng Tỷ trọng Giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản của nước ta (theo giá thực tế). Đơn vị: % Cơ cấu sản xuất nông, lâm và thủy sản chuyển dọc theo hướng: Giảm nhanh tỉ trọng nông nghiệp, giảm nhẹ tỉ trọng lâm nghiệp và tăng nhanh tỉ trọng thủy sản Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...