Cho bảng số liệu sau: GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta 1995 và 2008 (đơn vị: tỷ đồng)

Thành phần kinh tế

Năm 1995

Năm 2008

Tổng số

228 892

1 485 038

Kinh tế Nhà nước

91 977

527 732

Kinh tế ngoài Nhà nước

122 487

683 654

Kinh tế cơ vốn đầu tư nước ngoài

14 428

273 652

Để thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1995 và năm 2008, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?         

A.

Biểu đồ tròn.

B.

Biểu đồ cột.

C.

Biểu đồ miền.

D.

Biểu đồ đường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.