Cho bảng số liệu sau: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010-2015

Năm

2010

2013

2014

2015

Tng sn lượng ( nghìn tn)

5153

6020

6333

6582

Sn lượng nuôi trng (nghìn tn)

2728

3216

3413

3532

Giá tr xut khu ( triu đô la M)

5017

6693

7825

6569

Để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta giai đoạn 2010-2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A.

Miền.

B.

Cột.

C.

Kết hợp.         

D.

Đường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị 2 đối tuợng có 2 đơn vị khác nhau là biểu đồ kết hợp. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta giai đoạn 2010 - 2015 là biểu đồ kết hợp cột đường, cột thể hiện sản lượng (nghìn tấn), đường thể hiện giá trị xuất khẩu (triệu đô la Mỹ).

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.