Cho bất phương trình: img1(1). Xét các mệnh đề sau: (I)                      Bất phương trình tương đương vớiimg2 (2). (I) Vớiimg3, bất phương trình thoả img4. (II) Với mọi giá trị img5 thì bất phương trình vô nghiệm. Mệnh đề nào đúng?

A.

Chỉ (II).

B.

(I) và (II).

C.

(I) và (III).

D.

(I), (II) và (III).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: +) Với img1thì (1) trở thành : img2img3( đúng img4). Vậy (II) đúng ,(III) sai. +) Với img5thì (2)img6(sai). Bất phương trình vô nghiệm. Vậy khi img7 hai bất phương trình (1) và (2) không tương đương. (I) sai.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.