Cho bất phương trình img1. Giá trị dương nhỏ nhất của a để bất phương trình có nghiệm gần nhất với số nào sau đây

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

  img1 . 

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.