Cho bất phương trình |x| + 2x ≥ 0. Tập nghiệm của bất phương trình là:

A.

R

B.

(0 ; +∞)

C.

(-∞ ; 0]

D.

[0 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta kiểm tra từng trường hợp
Với x < 0, |x| + 2x = -x + 2x = x < 0. Bất phương trình không có nghiệm x < 0.
Với x ≥ 0, |x| + 2x = x + 2x = 3x > 0. Bất phương trình nghiệm đúng với mọi x ≥ 0.
Suy ra kết quả đúng là: [0 ; +∞).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.