Cho bất phương trình img1. Số nghiệm nguyên nhỏ hơn img2 của bất phương trình là

A.

 0

B.

 1

C.

 2

D.

 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: img1img2 img3 img4  Nghiệm nguyên nhỏ hơn img5 của bất phương trình là img6. Vậy bất phương trình đã cho có hai nghiệm nguyên nhỏ hơn img7

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.