Cho biết 01xx2+1dx=a21b với a,b là các số tự nhiên. Giá trị của a2b2 bằng

A.5 .
B.5 .
C.2 .
D.1 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Lời giải
Chn B
Đặt u=x2+1u2=x2+1xdx=udu . Đổi cận x=0u=1x=1u=2.
Do đó 01xx2+1dx=12u2du=13u312=2213. Suy ra a=2;b=3a2b2=5.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.