Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn, cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Xét các trường hợp sau: 
(1) AAaaBbbb ×  AaaaBBBb        
(2) AAaaBBbb × AaaaBbbb 
(3) AaaaBBBb × AAaaBbbb        
(4) AaaaBBbb × aaaaBbbb   
Theo lý thuyết, có bao nhiêu phép lai nào cho đời con có 12 kiểu gen và 2 kiểu hình:

A.

1 phép lai.

B.

2 phép lai.

C.

3 phép lai.

D.

4 phép lai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(1) cho 12 kiểu gen, 2 kiểu hình. 
(2) cho 16 kiểu gen, 4 kiểu hình. 
(3) cho 12 kiểu gen, 2 kiểu hình. 
(4) cho 8 kiểu gen, 2 kiểu hình. 
Những phép lai cho đời con có 12 kiểu gen và 2 kiểu hình là (1) và (3).

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...