Cho biểu đồ: img1  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A.

Sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản trong giai đoạn 2005 - 2010.

B.

 Thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010.

C.

 Tốc độ tăng trưởng sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản trong giai đoạn 2005 - 2010.

D.

 So sánh sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010. Trong đó cột chồng Thể hiện sản lượng và đường thể hiện giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010.   

Vậy đáp án là B      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.