Cho biểu đồ sau img1 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây ?

A.

Lượng mưa, lượng bốc hơi, cân bằng ẩm của Huế và TPHCM.

B.

Lượng mưa, lượng bôc hơi,cân bằng ẩm của Hà Nội và TPHCM.

C.

Lượng mưa, lượng bốc hơi , cân bằng ẩm một số địa điểm nước ta.

D.

Lượng mưa, lượng bốc hơi, cân bằng ẩm của Hà Nội và Huế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, Biểu đồ đã cho thể hiện Lượng mưa, lượng bốc hơi, cân bằng ẩm một số địa điểm nước ta như Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.