Cho biểu đồ: img1 

Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây

A.

Quy mô dân số đô thị..

B.

Tình hình đô thị hóa ở nước ta.

C.

Tỉ lệ dân thành thị.

D.

Cơ cấu dân số thành thị và nông thôn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho có dạng kết hợp cột và đường với 2 đơn vị khác nhau => biểu đồ thể hiện 2 đối tượng là số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị => Chỉ có đáp án B thể hiện được cả 2 đối tượng trên .

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...