Cho (C): y = –x4 + 2x2 + 2. Tìm các điểm M(0;a) nằm trên Oy mà từ đó kẻ đến (C) đúng 4 tiếp tuyến sao cho 4 hoành độ tiếp điểm x1, x2, x3, x4 thỏa mãn: img1 ³ img2           

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trên (C) lấy điểm M(0; a) và phương trình đường thẳng (d) qua M là                                  img1 (d) tiếp xúc với (C) khi và chỉ khi img2 có nghiệm Từ hệ trên ta suy ra img3 Đặt img4 ta được img5 Để có bốn tiếp tuyến kẻ từ M cho (C) thì (2) có hai nghiệm img6 phân biệt img7 (3) Khi đó bốn nghiệm của (1) là img8 Theo đề ta có img9 img10 Kết hợp với (3) ta được img11.

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.