Cho các chất : CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH, (C6H5)2NH và NH3. Dãy nào sắp xếp các chất trên theo thứ tự tăng dần tính bazơ?

A.

(C6H5)2NH < NH3 < (CH3)2NH < C6H5NH2 < CH3NH2.

B.

(C6H5)2NH < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH.

C.

(C6H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < (CH3)2NH.

D.

C6H5NH2 < (C6H5)2NH < NH3 < (CH3)2NH < CH3NH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(C6H5)2NH < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...