Cho các chất: glucozo; saccarozo; tinh bột; metyl fomat; xenlulozo; fructozo. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit tạo sản phẩm tác dụng với Cu(OH)2 và tráng bạc là:  

A.

A: 2

B.

B: 4

C.

C: 3

D.

D: 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Saccarozo → Glucozo + Fructozo

Tinh bột → glucozo

Metyl fomat (HCOOCH3) → HCOOH + CH3OH

Xenlulozo → Glucozo

Các sản phẩm: glucozo; HCOOH; fructozo đều thỏa mãn yêu cầu đề bài 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.