Cho các chất sau: (1) C6H5N2; (2) C2H5NH2; (3) (C6H5)2NH; (4) (CH3)2NH; (5) NH3. Chiều giảm dần lực bazơ của các chất là:         

A.

A: (4) > (2) > (5) > (3) > (1)

B.

B: (4) > (2) > (5) > (1) > (3

C.

C: (2) > (4) > (5) > (3) > (1)

D.

D: (5) > (4) > (1) > (2) > (3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: So sánh tính bazơ của các amin (Rthơm)3N < (Rthơm)2NH < RthơmNH2 < NH3< RnoNH2 < (Rno)2NH < (Rno)3N

Chú ý rằng với gốc Rno càng cồng kềnh thì ảnh hưởng không gian của nó càng lớn làm cản trở quá trình H+ tiến lại gần nguyên tử N nên (Rno)2NH < (Rno)3N sẽ không còn đúng nữa.

Vậy đáp án đúng là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.