Cho các chất sau :

(1) CH3CH(NH2)COOH     

(2) CH2=CH2

(3) HOCH2COOH                                         

(4) HCHO và C6H5OH     

(5) HOCH2CH2OH và p-C6H4(COOH)2          

(6) H2N[CH2]6NH2 và HOOC[CH2]4COOH

Các trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là

A.

(1), (3), (4), (5), (6).

B.

(1), (6).

C.

(1), (3), (5), (6).         

D.

(1), (2), (3), (4), (5), (6).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(1), (3), (4), (5), (6).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.