Cho các chất sau: axetilen, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, phenol, alanin, metyl acrylat. Số chất tác dụng được với nước brôm ở điều kiện thường là:

A.

5.

B.

4.

C.

7.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chất tác dụng được với nước brôm ở điều kiện thường là: axetilen, etilen, buta-1,3-đien, stiren, phenol, metyl acrylat.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.