Cho các chất sau đây:

(1) CH3-CH(NH2)-COOH.

(2) OH-CH2-COOH.

(3) CH2O và C6H5OH (phenol).

(4) C2H4(OH)2p-C6H4(COOH)2.

(5) (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2.

Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là?

A.

(1), (2).

B.

(3), (5).

C.

(3), (4).

D.

(1), (2), (3), (4), (5).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(1), (2), (3), (4), (5).

Cả 5 chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.