Cho các chất sau: phenylamoniclorua, natri phenolat, vinyl clorua, ancol benzylic, phenylbenzoat và tơ nilon-6,6. Tổng số chất tác dụng được với NaOH đun nóng là:

A.

6.

B.

5.

C.

4.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3.

Phenyl amonoclorua C6H5NHCl không phản ứng với NaOH đun nóng

Natri phenolat C6H5ONa  không phản ứng với NaOH đun nóng

Vinylclorua CH2=CHCl  + NaOH  CH3CHO  +   NaCl

Ancol benzylic C6H5CH2OH  không phản ứng với NaOH đun nóng

Phenyl benzoat  C6H5COOC6H5 +2NaOH  C6H5COONa + C6H5ONa + H2O

Tơ nilon-6,6  có liên kết peptit nên khi phản ứng với NaOH đun nóng thì liên kết peptit bị cắt đứt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.