Cho các chất và các dung dịch sau :

(1) dung dch HCl       (2) dung dch brom       (3) dung dch NaOH  (4) Na                          (5) CH3COOH                (6) CH3OH

Những chất nào tác dụng được với phenol ?

 

 

A.

(1), (2), (3)

B.

(4), (5), (6).

C.

(3), (4), (5)

D.

(2), (3), (4)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(2), (3), (4)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...