Cho các đặc điểm sau: (1) ADN mạch vòng kép. (2) Có chứa gen đánh dấu. (3) ADN mạch thẳng kép. (4) Có trình tự nhận biết của enzim cắt. (5) Có kích thước lớn hơn so với ADN vùng nhân.

Có bao nhiêu đặc điểm đúng với plasmit làm thể truyền trong công nghệ gen?  

A.

4

B.

1

C.

2

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các đặc điểm đúng với plasmit làm thể truyền trong công nghệ gen là (1),(2,(4). 3 và 5 sai vì plasmit là các gen ngoài nhân của vi khuẩn, là các vòng ADN mạch kép, plasmit phải có kích thước nhỏ để có thể dễ dàng xâm nhập vào tế bào nhận.

Vậy đáp án là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.