Cho các điểm $A(1, 1)$; $B(2, 4)$; $C(10, –2)$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{AC}$:

A.

$26$

B.

$0$

C.

$10$

D.

$-10$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:$\overrightarrow{BA}=(-1;-3)$ và $\overrightarrow{AC}=(9;-3)$ Nên $\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{AC}=0$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.