Cho các dung dịch AlCl3, NaCl, NaAlO2, HCl. Dùng một hóa chất trong số các hóa chất sau: Na2CO3, NaCl, NaOH, quì tím, dung dịch NH3, NaNO3 thì số hóa chất có thể phân biệt được 4 dung dịch trên là  

A.

A: 3

B.

B: 4

C.

C: 5

D.

D: 6

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1.       Dùng Na2CO3 có thể nhận biết được tất cả các mẫu thử trên

2.       Dùng NaOH có thể nhận biết được tất cả các mẫu thử trên Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa keo trắng, rồi sau đó kết tủa tan một phần trong dung dịch NaOH thì mẫu đó là AlCl3.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH →NaAlO2 + 2 H2O

3 mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì ta lại cho AlCl3 đã nhận biết ở trên vào. Mẫu nào làm xuất hiện kết tủa trắng keo thì mẫu đó là NaAlO2:

3NaAlO2 + AlCl3 + 6H2O → 3NaCl + 4Al(OH)3.

Còn lại hai mẫu HCl và NaCl ta lại cho NaAlO2 đã nhận biết ở trên vào. Mẫu nào làm xuất hiện kết tủa trắng keo sau đó tan dần thì mẫu đó là HCl, mẫu còn lại là NaCl.

NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3+ 3HCl →AlCl3 + 3H2O 3.       

Dùng quỳ tím nhận biết tất cả các mẫu thử trên Hiện tượng: AlCl3: là muối tạo bởi anion của axit mạnh ( HCl) và cation của bazơ yếu Al(OH)3 nên làm quỳ chuyển sang màu đỏ.

NaCl: là muối tạo bởi anion của axit mạnh ( HCl) và cation của bazơ mạnh NaOH nên quỳ tím không chuyển màu.

NaAlO2: là muối tạo bởi anion của axit yếu ( HAlO2) và cation của bazơ mạnh NaOH làm quỳ chuyển sangmàu xanh.

HCl: là axit mạnh nên làm quỳ hóa đỏ. Hai mẫu la HCl và AlCl3 cùng chung hiện tượng nên ta lại cho dung dịch NaAlO2 mới nhận được ở trên vào. Mẫu nào chỉ xuất hiện kết tủa trắng keo thì mẫu đấy là NaAlO2, còn mẫu nào làm xuất hiện kết tủa trắng keo sau đó tan dần thì mẫu đó là HCl.

4.       Dùng NH3 nhận biết tất cả các mẫu thử trên:    

Vậy đáp án đúng là: D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.