Cho các hỗn hợp sau có tỉ lệ mol bằng nhau: (1) BaO và Al2O3; (2) K2O và Al2O3; (3) FeCl3 và Cu; (4) Na và Zn; (5) Na2O và Zn; (6) Na và ZnO. Có bao nhiêu hỗn hợp tan hết trong nước?  

A.

A: 5

B.

B: 3

C.

C: 4

D.

D: 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đối với các bài toán hỗn hợp tan hoàn toàn trong nước thì sau phản ứng không chứa kết tủa. Đối với các hỗn hợp đó ta chú ý tới sản phẩm sau phản ứng của chúng để đoán biết tỉ lệ bài cho có tan hoàn toàn trong nước được không. Ví dụ: hỗn hợp (BaO + Al2O3) thì sản phẩm sau phản ứng là Ba(AlO2)2 thì tỉ lệ Ba và Al trong sản phẩm bằng tỉ lệ Ba và Al trong hỗn hợp ban đầu, do đó hỗn hợp tan hết. Tương tự cho (Na2O + Zn); (K2O +Al2O3). Vậy các hỗn hợp tan hoàn toàn trong nước đó là: (BaO+Al2O3); (Na2O+Zn); (K2O+Al2O3)  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.