Cho các khâu trong kỹ thuật chuyển gen:   (1)       cắt ADN của tế bào cho và cắt mở vòng plasmit.   (2)       tách ADN của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào.   (3)       chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.   (4)       nổi đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của plasmit tạo thành ADN tái tổ hợp. Trình tự nào sau đây là đúng trong kỹ thuật chuyển gen ?  

A.(2)→ (l)→ (3) → (4)
B.(l) → (2) → (3) → (4).
C.(1) → (3)→(4) → (2).
D.(2) → (1) → (4) → (3).
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích: Trình tự đúng trong kĩ thuật chuyển gen: (2)       tách ADN của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào (1)cắt ADN của tế bào cho và cắt mở vòng plasmit.   (4)nổi đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của plasmit tạo thành ADN tái tổ hợp.   (3)chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.