Cho các kiểu tương tác gen sau đây: 1: Alen trội át hoàn toàn alen lặn 2: Tương tác bổ sung 3: Tương tác cộng gộp 4: Alen trội át không hoàn toàn alen lặn 5: Tương tác át chế Các kiểu tương tác giữa các gen không alen là:  

A.

A. 2, 3, 5

B.

B. 1, 2, 3

C.

C. 2, 3, 4

D.

D. 1, 2, 3, 4, 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Tương tác không alen là tương tác giữa hai gen không cùng locut ( vị trí ) trên cặp NST tương đồng . Các kiểu tương tác giữa các gen không alen là  2, 3, 5 1 và 4 là tương tác giữa 2 alen của 1 gen

Vậy đáp án đúng là A     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...