Cho các kim loại Fe, Cu, Al, Ni và các dung dịch HCl, FeCl2, FeCl3, AgNO3. Cho từng kim loại vào từng dung dịch, có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng?         

A.

A: 12

B.

B: 10

C.

C: 9

D.

D: 16

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Fe phản ứng với HCl, FeCl3, AgNO3 Cu phản ứng với FeCl3, AgNO3 Al phản ứng với HCl,FeCl2, FeCl3, AgNO3 Ni phản ứng với HCl, FeCl3, AgNO3  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...