Cho các nhận xét sau : (1) Có thể tạo được tối đa 2 dipeptit nhờ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Gly và Ala (2) Khác với axit axetic , axit amino axetic có thể tham gia phản ứng với HCl (3) Giống với axit axetic , amino axit có thể tác dụng với bazo tạo muối và nước (4) Axit axetic và axit a-amino glutaric không làm đổi màu quì tím thành đỏ (5) Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly – Ala – Gly – Ala – Gly có thể thu được tối đa 2 dipeptit (6) Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa albumin thấy tạo dung dịch màu xanh thẫm Số nhận xét đúng là :         

A.

A: 3

B.

B: 6

C.

C: 5

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1) Sai. Tạo được tối đa 4 peptit (4) Sai. Cả 2 chất đều làm quì tím hóa đỏ.

Vậy đáp án đúng là D

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...