Cho các phản ứng : (1) SO2 + Br2 + H2O Trac nghiem online - cungthi.vn(2) SO2 + O2 (to, xt) Trac nghiem online - cungthi.vn (3) SO2 + KMnO4 + H2O Trac nghiem online - cungthi.vn(4) SO2 + NaOH Trac nghiem online - cungthi.vn (5) SO2 + H2S Trac nghiem online - cungthi.vn(6) SO2 + Mg Trac nghiem online - cungthi.vn Tính khử của SO2 được thể hiện ở phản ứng nào ?

A. 1, 2, 3.
B. 1, 2, 3, 5.
C. 1, 2, 3, 5, 6.
D. 5, 6.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.