Cho các phản ứng:

M + 2HCl  MCl2 + H2

MCl2 + 2NaOH  M(OH)2 + 2NaCl

4M(OH)2 + O2 + H2O 4M(OH)3

M(OH)3 + NaOH  Na[M(OH)4]

M là kim loại nào sau đây:

A.

Fe.

B.

Al.

C.

Cr.

D.

Pb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cr.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.