Cho các phản ứng sau:         

(1) Cu + H2SO4 đặc, nguội         (5) Cu + HNO3 đặc, nguội         

(2) Cu(OH)2 + glucozơ                (6) axit axetic + NaOH         

(3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH)2/NaOH        (7) AgNO3 + FeCl3         

(4) Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl        (8) Al + Cr2(SO4)3

Số phản ứng xảy ra ở điều kiện thường ?      

A.

A: 5

B.

B: 7

C.

C: 8

D.

D: 6

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 - Các phản ứng xảy ra:         

(1) Cu + 2H2SO4 đặc, nguội img1 CuSO4 + SO2 + 2H2O                

(2) Cu(OH)2 + 2C6H12O6img3(C6H11O6)2Cu + 2H2O        

 

(3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH)2/NaOH : tạo phức màu tím                 

(4) 3Fe2+ + 4H+ + img6img73Fe3+ + NO + 2H2O                  

(5) Cu + 4HNO3 đặc, nguội img2 Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2

(8) 2Al + Cr2(SO4)3 img8Al2(SO4)3 + 2CrO         

(6) CH3COOH + NaOHimg4CH3COONa + H2O         

(7) 3AgNO3 + FeCl3 img53AgCl¯ + Fe(NO3)3         

Vậy cả 8 phản ứng đều xảy ra ở điều kiện thường. 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.