Cho các phát biểu sau:         

(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.         

(b) Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.         

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.         

(d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe.

Số phát biểu đúng là  

A.

A: 1

B.

B: 2

C.

C: 3

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(a) Sai, Các oxit của kim loại kiềm thổ không phản ứng với CO.

(b) Sai, Chỉ có Các kim loại Al được bằng phương pháp điện phân nóng chảy các kim loại còn lại còn có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch hoặc nhiệt luyện (chỉ đối với Fe).

(c) Sai, K không khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag         

(d) Đúng, Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư không thu được Fe.

Mg + 2FeCl3(dư) → MgCl2 + 2FeCl2  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...